Beste allemaal,

Het is actueler dan ooit: het probleem van de mobiliteit in het Antwerpse.

Beste CD&V, u pleit voor minder wegverkeer? Super.

Kunnen we dan eerst beginnen met het goed gebruik van de bestaande infrastructuur?

Dit is een aanbeveling van het gerenommeerde, onafhankelijke studiebureau Arup /SUM (3e Scheldekruising) al van in 2009! Arup Sum 1 van 2 Arup Sum 2 van 2

En wie heeft die aanbeveling begrepen maar mocht er jaren niets over zeggen?

De heer Dirk de Kort. Vlaams parlementair (CD&V) en 1e ondervoorzitter van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken.

Mijnheer de Kort, wil a.u.b uw gezonde visie (uw pleidooi voor een tolvrije LHT van begin 2017) eens overbrengen op de andere leden van de meerderheid?!

De overheid moet bij wijze van test de Liefkenshoektunnel (LHT) op de R2 tolvrij maken. En dit zolang de R1 (‘de Ring’) gratis blijft.

We kunnen het verkeer naar de R2 sturen: lees de aanbeveling van Arup/SUM hieronder. Die is glashelder maar werd/wordt door de meerderheid steevast afgewezen!

En wij tonen nochtans aan – met cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum – dat de LHT bijlange niet verzadigd is zoals dikwijls wordt beweerd. Wel moet het verkeer aan de aansluitingen aan de Tijsmanstunnel (TT) goed ‘begeleid’ worden.

Dit geeft ons:

 • veel minder doorgaand vrachtverkeer op de R1: = minder luchtvervuiling, lawaai, files…
 • het kunnen herbekijken van de investering in de Oosterweelverbinding:

die OWV kan zeker minder grootschalig, zo kan er geïnvesteerd worden in het Openbaar Vervoer.

Bovendien dient er een logische fasering ingevoerd te worden alvorens er sprake kan zijn van een noodzakelijk(?) Oosterweel:

 1. de Liefkenshoektunnel maximaal benutten
 2. gescheiden verkeersstromen (doorgaand/stedelijk) op de Ring realiseren
 3. de A102 (verbinding E313-E19) aanleggen

En het rekeningrijden werd overal ingevoerd voor vrachtverkeer maar niet in de LHT. Daar moet er veel duurdere tol betaald worden. Zie ‘Blitz evolutie Mobiliteit in Vlaanderen’, punt 15: blitz evolutie mobiliteit-1

Mijnheer de Kort, maak daar a.u.b. actiepunten (verkiezingspunten?) van.

Er wordt al 28 jaar gewacht op het goed gebruik van de R2/LHT!

Hoeveel keer heeft de R2/LHT de congestie op de R1 (ongeval) al niet helpen oplossen?

Met uw oproep aan Ben Weyts klaagt u eigenlijk ook uw eigen verantwoordelijkheid aan, toch?

En een tolvrije LHT is niet tegenstrijdig met het Toekomstverbond van de overheid en de actiegroepen.

Vanuit de resultaten van een testperiode met een tolvrije LHT kunnen wellicht andere inzichten ontstaan over de oplossing van de Antwerpse (in)mobiliteit.

Paul Van den Bossche

Lid van het Burgerplatform OnzeMobiliteit

 

visual De Lijn zit met een immens probleem

 

Beste auteurs van het artikel < De Lijn zit met een immens probleem >

(DeMorgen, 27 april 2018),

Beste Heren De Mol en Desmedt,

Vlaanderen zit met een immens mobiliteits- én democratisch probleem.

Alvorens in te gaan op jullie artikel, wens ik één zaak te benadrukken: er is een reuzegroot probleem omwille van het Toekomstverbond (TKV) voor de mobiliteit rond Antwerpen.

De werken vervat in dit akkoord kosten zodanig véél geld en geven het wegverkeer zo’n grote bevoorrechting dat alle andere wel zinvolle projecten jaren of decennia fors zullen moeten inleveren.

Eigenlijk is een mobiliteitsbeleid met zo’n TKV zo goed als onmogelijk geworden!

Lees op deze site de mening terzake van Dirk Barrez en een paar anderen.

Alle initiatieven voor mobiliteit en ruimtelijke ordening handelend over file – fijn stof -gezondheid, openbaar vervoer, economische schade, Modal Shift, rekening rijden, Trage wegen, Fietssnelwegen, Curieuzeneuzen enz. moeten plaats ruimen voor de pletwals van de investering van het TKV.

En dat TKV creëert finaal alleen maar nog meer verkeer.

De Vlaamse Regering (VR) weet heel goed waarom ze dit project absoluut ‘buiten de begroting’ wil houden. Zo valt dit elk jaar opnieuw minder op… en dan kan ze doen alsof dit niets te maken heeft met de jaarlijkse begroting, met het afwegen van de budgetten (en besparingen) voor tal van projecten en uitgaven.

Uw artikel over De Lijn gaat dus over morrelen in de marge.

Wat is het effect van een hele resem eisen/wensen?

Blijkbaar koestert zelfs Filip Watteeuw de hoop – met een oproep aan de hele bevolking – om ervoor te zorgen dat de kasseien van de Veldstraat (zie bijlage) na een studie (!) ooit eens goed zullen gelegd worden. Waar zijn we mee bezig?

In jullie artikel wijzen jullie op meerdere tekortkomingen en pijnpunten:

 1. De Vlaamse regering (VR) verlaagde de expoitatiebudgetten van De Lijn.
 2. De doorstroming in de straten gebeurt slecht door het druk wegverkeer in de stad.
 3. De trams hebben minder deuren dan bij de MIVB.
 4. Het ontwaarden moet in het voertuig gebeuren.
 5. Het telsysteem is verouderd.
 6. De controles vertragen de reistijden.
 7. Het instappen in de grote bussen moet bij de voordeur gebeuren.

De ontevredenheid bij De Lijn-klanten was nooit zo laag als nu.

Herlees jullie artikel aub, én lees ook eens de stortvloed van opinies op de sociale media, alsook de opinie artikels en het Manifest Mobiliteit (MM) van de VRP (Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning), en het ontwerp van Mobiliteitsplan van de Vlaamse Regering (VR) uit 2013-2014…

Een aantal bedenkingen:

 1. Waarom verlaagt de VR de De Lijn exploitatiebudgetten? En wat met de investeringsbudgetten? Moeten die niet drastisch naar omhoog?

Was dit niet het gevoel dat gewekt is in de vele opinie artikelen van deskundigen en zelfs van de overheid?

We lezen onder meer:

“Ons mobiliteitssysteem moet er in de toekomst (2050) drastisch anders uitzien”, “het automobilisme heeft zijn grenzen bereikt”,

“we moeten meer in kernen bij openbaar vervoer knooppunten gaan wonen”, “we moeten af van onze verspreide bewoning want die is mee verantwoordelijk voor de files op de weg” enz.

Is een grote verhoging van de budgetten voor het OV en de fietsvoorzieningen niet de weg om dé Modal Shift te realiseren?

 1. Waarom lezen we reeds jaren de klacht over de gebrekkige doorstroming van bussen en trams op de weg in de commentaren van TreinTramBus, van deskundigen/journalisten?
 1. Waarom lezen we de striemende commentaar van de Fietsersbond over de investeringen in fietsvoorzieningen vergeleken bij de budgetten voor wegenbouw?
 1. Waarom lezen we de commentaren van enkele gezaghebbende figuren over de gang van zaken bij grote infrastructuur investeringen?
 1. Wat is het effect van al de opinies op de politieke besluitvorming?
 1. Zijn er bij De Lijn een aantal onbekwame of corrupte bestuurders?
 1. Zijn de politieke verantwoordelijken onbekwaam of corrupt?

Waarom komt er geen gezamenlijke oproep van deskundigen of van belangen- en actiegroepen naar het beleid en de bevolking? Om het roer drastisch om te gooien!

Het Manifest Mobiliteit (MM) van de VRP (2015-2016) wordt ten onrechte weinig gevolgd: link naar Manifest Mobiliteit (VRP)

Meer zelfs, het Toekomstverbond (TKV) negeert grotendeels dat Manifest Mobiliteit. Link naar het Toekomstverbond

En Ringland, één van de initiatiefnemers ervan, heeft het geweer zelfs helemaal van schouder veranderd. Kunt u nog volgen?

Lees ook onze Open Brief aan de actiegroepen van het TKV: OPEN BRIEF aan de actiegroepen

Elke kritische lezer kan inzien dat de actiegroepen zichzelf bijna voor de rechter dagen, maar dat zal wel een berekend risico zijn? Welke ‘duistere machten’ zijn hier aan het werk?

Eén zaak is zeker: het algemeen belang is hier ver te zoeken.

Menig deskundige, leider van het middenveld, journalist, actievoerder, politicus enz. die deze evolutie niet sterk veroordeelt, heeft boter op het hoofd of bezondigt zich aan schuldig verzuim.

Deze evolutie is schandalig, en individuele opinies en (schijn)acties zullen weinig of niets aan deze zaak veranderen.

Actiegroep OnzeMobiliteit ijvert sinds 2010 om de bestaande infrastructuur voor het wegverkeer beter te benutten waardoor er meer middelen vrij komen voor het openbaar vervoer en de fietsvoorzieningen.

Onze filosofie respecteert volledig het MM en de aanbevelingen voor investeringen in het OV, met kernversterking van onze bewoning/ruimtelijke ordening, en is positief voor de klimaat doelstellingen.

8 jaar lang zien wij dat de politiek een rist sabotage methodes toepast om met het bovenstaande geen rekening te moeten houden.

Ook de actiegroepen van het TKV hebben nauwelijks hun steun uitgesproken en staan nu aan de kant van de overheid in haar beslissing om miljarden te investeren in een project dat nooit grondig verantwoord werd en dat de bestaande infrastructuur bewust te weinig laat renderen.

Het volledige artikel in DeMorgen: link naar het artikel

 

Paul Van den Bossche

Actiegroep OnzeMobiliteit

2 mei 2018

PS Beluister aub ons interview (2016) op Radio Centraal:

http://redactie.radiocentraal.be/Home/2016/06/11/liefkenshoektunnel-tolvrij